Lời nói đầu

Hội sinh viên tại Aix-Marseille

Hội Sinh viên Aix-Marseille là tổ chức xã hội của sinh viên Việt Nam sống và học tập tại hai thành phố : Aix-en-ProvenceMarseille, Cộng hòa Pháp.

Mục tiêu hoạt động

Trải qua quá trình phát triển, Hội đã đoàn kết và tập hợp đông đảo sinh viên, thanh niên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, sinh sống và làm việc trên địa bàn hai thành phố.

Cùng các tổ chức xã hội khác góp phần vào việc tương trợ lẫn nhau và trao đổi thông tin du học.

Quảng bá hình ảnh con người Việt Nam và giao lưu văn hóa với bè bạn quốc tế.

Thành lập Hội sinh viên

Hội sinh viên đã được thành lập lâu đời, sau một thời gian gián đoạn đã chính thức hoạt động lại từ năm 2016.

Hội được công nhận bởi Préfecture Bouches-du-Rhône và UEVF (Hội sinh viên Việt nam tại Pháp).

  • Tên: Hội Sinh viên Việt Nam Aix- Marseille
  • Tên tiếng Pháp: Union des Étudiants Vietnamiens à Aix-Marseille (UEVAM)
  • Ngày truyền thống:Ngày 09/01 – ngày Học sinh-Sinh viên.

Thông tin liên hệ